Kindie - Phần mềm quản lý trường mầm non chuyên nghiệp

http://www.4mark.net/story/2283841/kindie-ph%e1%ba%a7n-m%e1%bb%81m-qu%e1%ba%a3n-l%c3%bd-tr%c6%b0%e1%bb%9dng-m%e1%ba%a7m-non-chuy%c3%aan-nghi%e1%bb%87p

Kindie là hệ thống phần mềm hỗ trợ trực tuyến công việc quản lý, tổng hợp và báo cáo hàng ngày của nhà trường; cung cấp công cụ kết nối giữa ban giám hiệu – giáo viên – phụ huynh trên điện thoại, đồng thời là mạng